کد خبر : 335             آخرین آپدیت : 1395-04-16 15:09:00          تعداد بازدید : 4269

آموزش علائم راهنمایی رانندگی عکس و توضیحات

نشان‌های راهنمایی و رانندگی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول نشان‌های بازدارنده راهنمایی و رانندگی هستند، از این گروه تابلوها می‌توان به بوق زدن ممنوع، منطقه ایستادن ممنوع و توقف ممنوع اشاره کرد. دسته دوم تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری هستند، جاده باریک می‌شود، گذرگاه عابر پیاده و کارگران مشغول کار هستند از این دسته علائم هستند. دسته سوم به تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری معروف هستند. پایان منطقه محدوده سرعت، تونل و بیمارستان در این طبقه قرار دارند.
تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
به تابلوها یا نشان‌های بازدارنده، تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند. این علائم بیشتر به صورت دایره با نوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را به وسیله علامت خاص نشان می‌دهند. از تابلوهای بازدارنده، تابلوی ایست به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان به صورت هشت ضلعی با زمینه کاملاً قرمز رنگ و با نوشته ایست یا STOP در نظر گرفته شده‌است. به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس یا سر این تابلو به سمت پایین می‌باشد.
ایست
این تابلو قبل ورود به بعضی خیابان ها قرار دارد یعنی قبل از ورود به آن خیابان یک توقف کوتاه بکنید و سپس با احتیاط وارد شوید . این تابلو را با تابلو ورود ممنوع اشتباه نگیرید شما میتوانید وارد آن خیابان شوید فقط با احتیاط
علائم راهنمایی رانندگی
رعایت حق تقدم
علائم راهنمایی رانندگی
حق تقدم عبور با شما
علائم راهنمایی رانندگی
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل
علائم راهنمایی رانندگی
ورود ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی
ورود از هر دو طرف ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی
عبور سواری ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی
عبور موتور سیکلت ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی
عبور دوچرخه ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی
عبور موتور گازی ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی
عبور کامیون ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنکایی رانندگی
عبور کامیون یدک دار ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنکایی رانندگی

عبور خودرو با یدک ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی
عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور پیاده ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور گاری ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور چرخ دستی ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور خودرو کشاورزی ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور کلیه وسائل نقلیه موتوری ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
دور زدن ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور با ارتفاع بیش از ۲٫۹ متر ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از ۵٫۵ تن ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور با بار بیش از ۲٫۴ تن بر هر محور ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
رعایت فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
گردش به چپ ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
گردش به راست ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
سبقت ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
سبقت برای کامیون ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
بوق زدن ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور اتوبوس ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
سوارکاری ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
توقف (پارک) ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
توقف مطلقا” ممنوع (پارک و ایستادن ممنوع)
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
ایست – بازرسی (گمرک)
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پایان تمام محدودیت‌ ها
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پایان محدودیت سرعت ۸۰ کیلومتر
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
خیابان اصلی
علائم راهنمایی رانندگی
پایان خیابان اصلی
علائم راهنمایی رانندگی

پایان سبقت ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پایان منطقه توقف ممنوع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور به چپ مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور به راست مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور مستقیم مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور از سمت راست مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور از سمت چپ مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط گردش به چپ مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط گردش به راست مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور از هر دو سمت مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
جهت عبور در میدان
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
گردش به چپ و راست مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
دور زدن مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور دوچرخه مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور پیاده مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور اسب سوار مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور فقط با زنجیر چرخ
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر مشترک)
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر غیر مشترک)
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
راه یک طرفه
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
فقط عبور اتوبوس مجاز است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
محدودیت عبور کامیون در مسیر مشخص
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پیش انتخاب مسیر
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
نمایش مسیر بن بست و مسیر عبوری
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
خیابان یک طرفه
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
خط ویژه عبور
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
حداکثر سرعت در خط‌ های عبور
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
حداقل سرعت در خط عبور
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
نشان‌های هشداردهنده یا اخطاری راهنمایی و رانندگی
این تابلوها بیشتر به شکل مثلث با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ هستند که یک راس آن به طرف بالا بوده و در داخل آن نوع خطر به وسیله علائمی خاص با رنگ مشکی نشان داده شده‌است.
پیچ به چپ
این تابلو به این معنی است که به پیچ جاده نزدیک میشوید . که این پیچ به سمت چپ میباشد.
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پیچ به راست
این تابلو به این معنی است که به پیچ جاده نزدیک میشوید . که این پیچ به سمت راست میباشد.
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پیچ های پی در پی (نخستین پیچ به چپ)
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پیچ های پی در پی (نخستین پیچ به راست)
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
شیب سرازیری ۱۲٪
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
شیب سربالایی ۱۲٪
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پل متحرک
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
راه از چپ باریک می شود
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
راه از راست باریک می شود
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
جاده باریک می شود
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
خطر سقوط در آب
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
دست انداز
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
برآمدگی
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
شانه خطرناک
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
راه لغزنده
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پرتاب سنگ
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
ریزش سنگ
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
جاده دو طرفه است
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور عابر پیاده
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
گذرگاه عابر پیاده
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور کودکان
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور دوچرخه سوار
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور حیوانات اهلی
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
عبور حیوانات وحشی
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
کارگران مشغول کارند
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
چراغ راهنما
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
جهت وزش باد شدید از چپ
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
ورود به راه اصلی از راست
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
ورود به راه اصلی از چپ
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
ورود به راه اصلی از فرعی چپ
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع فرعی و اصلی
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
میدان
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع راه آهن با راه بند
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع راه آهن بدون راه بند
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تقاطع مسیر قطار شهری
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
خطر
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
تراکم ترافیک
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
سربالایی
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
سرپایینی
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی آیین نامه رانندگی
از کدام شهر هستید و نظر شما در مورد این خبر چیست ؟ اگر اطلاعات تکمیلی دارید با دیگران در میان بگذارید

نیلوفر از قم ( 1395-08-14 17:31 )
ممنون از سایت خوبتون واقعا خیلی خوب ازش بهره بردم

پشت پرده خوردن شارژ مردم توسط ایرانسل : شرکت های مبتنی بر محتوا
محصولات 5040 واقعیت ، تبلیغات یا کلاهبرداری ؟ نظرات خریداران قبلی
جزییات حادثه تور چال کندی ( دره کول خرسان ) دزفول و غرق در رودخانه دز
گزارش وضعیت موسسه ثامن اهواز + نظرات سپرده گزاران
نقش یگان رهایی گروگان ارتش در حمله داعش به مجلس ( تیپ 65 نوهد)
فیلم حمله داعش به مجلس از دوربین مداربسته ( همه فیلم ها )
آسان ترین راه ساخت نظر سنجی در تلگرام + ربات ووت ( vote )
کمک مالی به اقشار کم درآمد سال 96
نکات کلیدی و هرآنچه باید قبل از آزمون رانندگی شهر بدانید + ( قبولی صد در صد )
چگونه از واتس اپ در مرورگر استفاده کنیم؟ استفاده از واتس اپ بدون نصب کردن
بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟
بحران در موسسه آرمان ایرانیان اهواز ( موسسه توسعه )
رابطه و قتل 7 زن با کمک همسر در رشت
ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی و هاست
آموزش ایمیل ساختن در گوگل ، چگونه جیمیل بسازم؟
تفاوت گواهینامه پایه یک و دو و سه + شرایط اخذ گواهینامه
آموزش غیرفعال کردن پیام های تبلیغاتی و پولی
مراحل انتقال دامنه nic ir
سوال در مورد ورشکستگی موسسه کاسپین + نظرات سپرده گذاران
ساختمان بزرگ پلاسکو در تهران آتش گرفت و فرو ریخت
دانشگاه جهاد در روز سه شنبه 21 دی ماه تعطیل میباشد
دانشگاه آزاد و دانشگاه سما سه روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گزارش تصویری از منزل هاشمی در جماران بعد از فوت ایشان
تجمع مردم تهران برای وداع با پیکر هاشمی رفسنجانی در جماران
اعلام 1 روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سه شنبه
گزارش تکمیلی از فوت هاشمی رفسنجانی در تهران
معرفی کانال تلگرام سالن های زیبایی اهواز
تجاوز به دختر 17 ساله توسط برادر ناتنی
شربت درمان سرطان هراتی
تعرفه قیمت پست پیشتاز و سفارشی سال 96 یک گرم تا 25 کیلو
ویروس جنسی خطرناک عامل سرطان دهانه رحم
وحشتناک ترین بیماری های جهان
تبلیع خلاقانه ماشین گلف با ایده از داعش و عملیات انتحاری + فیلم
فیلم آتش زدن یک بیمار به صورت زنده به دلیل اختلاف شخصی
فیلم رقص زنان در استقبال از روحانی